Tous pour cultiver avec plaisir!

Conditions générales

Op deze pagina treft u de algemene voorwaarden van Royal Well aan. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Algemene bepalingen
 3. Toepasselijkheid
 4. Overeenkomst
 5. Levering
 6. Prijzen
 7. Betaling
 8. Eigendomsvoorbehoud
 9. Reclame
 10. Aansprakelijkheid
 11. Beëindiging
 12. Overmacht
 13. Wijzigingen en aanvullingen Overeenkomst
 14. Volledige Overeenkomst
 15. Toepasselijk recht / forumkeuze
 16. Herroepingsrecht consument
 17. Kosten ingeval van herroeping door consument
 18. Uitsluiting herroepingsrecht consument
 19. Retourneren door consument
 20. Betaling consument
 21. Garantie
 22. Montagevoorwaarden

1. Definities

 • De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Royal Well een overeenkomst heeft gesloten.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Royal Well betreffende de koop en verkoop van de producten.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Opdrachtbevestiging: de door Royal Well opgestelde schriftelijke vastlegging van gemaakte afspraken betreffende de door Royal Well te leveren producten en diensten.
 • Partij(en): Royal Well en/of de klant.
 • Product(en): tuinkassen, priëlen, oranjerieën, tuinkamers, muurkassen, tunnelkassen en/of tuinartikelen.
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant of Royal Well in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Royal Well gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.
 • Royal Well: Royal Well voor tuinkassen, priëlen, oranjerieën, tuinkamers, muurkassen en tunnelkassen, gevestigd te Gouderak en gebruikster van deze voorwaarden.
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50564277.
Terug naar inhoudsopgave

2. Algemene bepalingen

 1. De voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten en zijn van toepassing op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Royal Well en de klant.
 2. De toepasselijkheid van de door de klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Door het enkele feit van het aangaan van een overeenkomst, doet de klant afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
 3. In het geval de voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst.
 4. Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
Terug naar inhoudsopgave

3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Royal Well en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Royal Well en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Royal Well voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Royal Well zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Terug naar inhoudsopgave

4. Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Royal Well, ongeacht of deze mondeling of schriftelijk, in offertes, prijslijsten, brochures, advertenties of op de website van Royal Well worden gedaan, zijn geheel vrijblijvend. Zij binden Royal Well niet en gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat partijen zich daartoe schriftelijk hebben verbonden dan wel op het moment dat Royal Well een schriftelijke opdrachtbevestiging aan de klant heeft verstuurd dan wel indien Royal Well met de uitvoering van een opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de tot dat moment door de klant aan Royal Well verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Royal Well onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Royal Well is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Royal Well passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Royal Well daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Royal Well behoudt zich het recht voor om de in de opdrachtbevestiging genoemde specificaties te wijzigen of zaken af te leveren die in geringe mate daarvan afwijken, met dien verstande dat Royal Well de klant daarvan dan vooraf in kennis zal stellen.
 6. Een eenmaal geplaatste bestelling van producten kan niet eenzijdig door de klant worden geannuleerd.
 7. Indien de klant de bestelling toch eenzijdig annuleert, om welke reden dan ook, dan is de klant vanwege door Royal Well gemaakte kosten een bedrag verschuldigd gelijk 50% van de totale factuurwaarde van de desbetreffende producten.
 8. Royal Well zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. Het bezoekadres van de vestiging van Royal Well waar de klant met klachten terecht kan.
  2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
  3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
  4. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud, voor zover van toepassing de kosten van aflevering, en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
  5. Indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 9. Indien de klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de artikelen 6:227 b lid 1 en 6: 227c van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.
 10. Royal Well heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
Terug naar inhoudsopgave

5. Levering

 1. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
  1. Indien de producten door of namens de klant worden afgehaald: door de inontvangstneming van de producten.
  2. Bij verzending, al dan niet door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de aflevering van de producten bij de klant.
 2. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van de klant.
 3. Alle kosten ter zake van de hiervoor genoemde levering, daaronder begrepen kosten voor vervoer, zijn voor rekening van de klant, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt met Royal Well.
 4. Het overeengekomen tijdstip van levering wordt door Royal Well naar de eisen van redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is op generlei wijze bindend. Overschrijding van het overeengekomen tijdstip van levering geeft de klant niet het recht de alsnog geleverde producten te weigeren of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Royal Well is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een te late levering.
Terug naar inhoudsopgave

6. Prijzen

 1. Alle consumentenprijzen van Royal Well zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW.
 2. Voor de dealers en wederverkopers van Royal Well gelden dat de inkoopprijzen zijn uitgedrukt exclusief BTW.
 3. Royal Well heeft het recht om elke verandering van de factoren die op de prijs van de producten van invloed zijn, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachttarieven, overige heffingen of belastingen en verhoging van het prijsindexcijfer van het CPB, door te berekenen aan de klant.
 4. Indien Royal Well binnen drie maanden na het tot stand komen van een overeenkomst de prijs van de bestelde producten verhoogt, heeft de klant, indien het een consument betreft, het recht de overeenkomst te ontbinden.
Terug naar inhoudsopgave

7. Betaling

 1. Na een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale prijs inclusief verzendkosten en BTW. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door overschrijving per bank: bij deze overboeking dient betaling volledig binnen 7 (zegge: zeven) dagen na orderdatum te zijn voldaan of betaling geschiedt per iDEAL of Mister Cash, waarna de bestelling zal worden verzonden.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Royal Well te melden.
 3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Royal Well is gewezen op de te late betaling en Royal Well de klant een termijn van 14 (zegge: veertien) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Royal Well gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Royal Well kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Terug naar inhoudsopgave

8. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de geleverde producten gaat op de klant pas over, zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan, ook indien voor de betaling zekerheid is gesteld.
 2. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden, op enige andere wijze te bezwaren, te verwerken of te vervreemden.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Royal Well zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten apart te houden en te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Royal Well ter inzage te geven.
 5. Indien de klant in gebreke blijft met de betaling van enige opeisbare som, is Royal Well gerechtigd alle onbetaald gebleven producten, voor zover aan de klant reeds geleverd, terug te nemen. De klant machtigt Royal Well om al die producten op zijn kosten te doen retourneren.
 6. De klant geeft Royal Well en de door haar aangegeven vertegenwoordigers, reeds nu voor alsdan, toestemming de ruimtes waar de producten zich bevinden voor dat doel te betreden.
Terug naar inhoudsopgave

9. Reclame

 1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde dienen alle reclames met betrekking tot direct waarneembare onvolkomenheden binnen 14 (zegge: veertien) dagen na het moment van aflevering schriftelijk bij Royal Well te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang der klachten. Voor facturen geldt 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening.
 2. Voor reclames met betrekking tot onvolkomenheden die eerst bij gebruik kunnen blijken (en bij aflevering derhalve niet zichtbaar zijn) geldt een uiterste termijn van 6 (zegge: zes) maanden na aflevering, terwijl deze reclames binnen 8 (zegge: acht) dagen na constatering van de betreffende onvolkomenheid moeten zijn ingediend.
 3. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de klant geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door Royal Well niet meer in behandeling genomen.
 4. De reclame kan slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van producten, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.
 5. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.
 6. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame, zal Royal Well naar haar keuze de gereclameerde producten herstellen of de producten door andere zaken conform overeenkomst vervangen of het betreffende factuurbedrag crediteren.
 7. Reclameren ontslaat de klant niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
Terug naar inhoudsopgave

10. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove schuld van Royal Well en/of haar direct leidinggevenden is Royal Well niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, door welke oorzaak ook ontstaan. Royal Well is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 2. Royal Well is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door personeel van Royal Well of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, die niet met de leiding over de uitvoering hiervan zijn belast. Deze uitsluiting omvat tevens opzet en grove schuld.
 3. Royal Well is niet aansprakelijk voor enige schade die gevolg is van normale slijtage van de producten, of als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de producten of gebruik van de producten niet conform de instructies of wanneer de klant, al dan niet eigenhandig, wijzigingen in of aan de producten heeft aangebracht dan wel de producten heeft aangewend voor doeleinden waarvoor zij niet bestemd zijn.
 4. Royal Well is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen en materialen, die daarvoor, door of namens de klant ter beschikking zijn gesteld.
 5. De aansprakelijkheid van Royal Well is te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van de aan de klant geleverde producten dan wel, zulks naar keuze van Royal Well, tot het maximaal door de aansprakelijkheidsverzekering van Royal Well in het desbetreffende geval uitgekeerde bedrag.
 6. Ter zake producten die Royal Well van derden betrekt, reikt haar aansprakelijkheid tegenover de klant nooit verder dan de aansprakelijkheid van de derde jegens Royal Well.
 7. Ter zake van de geleverde producten en/of ter zake van in het kader van de levering verrichte werkzaamheden, vrijwaart de klant Royal Well ingeval van aanspraken van derden voor schade waarvoor Royal Well haar aansprakelijkheid jegens de klant heeft uitgesloten.
Terug naar inhoudsopgave

11. Beëindiging

 1. Indien de klant enige verplichting jegens Royal Well niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of daartoe een aanvraag heeft gedaan of een besluit tot liquidatie heeft genomen, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van Royal Well direct opeisbaar en is daarover wettelijke (handels)rente verschuldigd vanaf dat moment of de eerdere vervaldag. De klant dient daarbij tevens aan Royal Well alle buitengerechtelijke kosten die Royal Well maakt te voldoen, een en ander onverminderd haar aanspraak op eventuele gerechtelijke kosten.
 2. Tevens heeft Royal Well in een dergelijk geval het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen voor een periode van ten hoogste 2 (zegge: twee) maanden op te schorten en de haar in eigendom toebehorende producten terug te nemen of de lopende overeenkomst en eventuele andere met de klant gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd haar overige rechten. Gedurende de periode van opschorting heeft Royal Well het recht en aan het eind daarvan de plicht, te kiezen voor (verdere) uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
Terug naar inhoudsopgave

12. Overmacht

 1. Indien Royal Well door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of een overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 2. Onder overmacht wordt ten dezen onder meer verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen (hetzij bij Royal Well hetzij bij haar leveranciers van goederen en diensten), transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, daden van terrorisme, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
Terug naar inhoudsopgave

13. Wijzigingen en aanvullingen Overeenkomst

 1. Wijzigingen of aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Ingeval een wijziging uitstel van de uitvoering van een overeenkomst inhoudt, zal de klant Royal Well alle reeds gemaakte kosten tegen gangbare tarieven betalen.
Terug naar inhoudsopgave

14. Volledige Overeenkomst

 1. De overeenkomst, inclusief de voorwaarden, is een volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en gedragingen van partijen.
Terug naar inhoudsopgave

15. Toepasselijk recht / forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is steeds het Nederlandse recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk door partijen uitgesloten. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen partijen dienen aanhangig te worden gemaakt bij de Rechtbank te Utrecht.
Terug naar inhoudsopgave

16. Herroepingsrecht consument

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (zegge: veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument of:
  1. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Royal Well mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Royal Well retourneren, conform de door Royal Well verstrekte instructies.
Terug naar inhoudsopgave

17. Kosten in geval van herroeping voor consument

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Royal Well dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (zegge: dertig) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Terug naar inhoudsopgave

18. Uitsluiting herroepingsrecht consument

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Royal Well alleen worden uitgesloten indien Royal Well dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. Die door Royal Well tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
  2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
  3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
  4. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Royal Well geen invloed heeft.
Terug naar inhoudsopgave

19. Retourneren door consument

 1. In geval van retournering dient de consument in contact te treden met de dealer (indien de producten besteld zijn bij de dealer), en bij Royal Well (indien de producten besteld zijn bij Royal Well) voor het verkrijgen van instructies omtrent het retour te zenden product. Indien besteld bij Royal Well dient de consument een e-mail te zenden aan klantenservice@royalwellkassen.nl met vermelding van het artikelnummer, aankoopdatum en IBAN.
 2. Royal Well zal vervolgens in contact treden met de consument om instructies te geven waar het retour te zenden product naartoe gezonden dient te worden dan wel voor het maken van een afspraak om de retourzending te komen ophalen. Ook in dat geval zijn de kosten van retournering voor de consument. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 (zegge: veertien) dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Royal Well. Dit hoeft niet als Royal Well heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Geen recht op retournering bestaat voor de onder lid 2 van Artikel 18 genoemde uitsluitingen van het herroepingsrecht.
 4. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Royal Well verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Na ontvangst van de retourzending wordt het aankoopbedrag minus verzendkosten binnen 30 (zegge: dertig) dagen teruggestort. Hiervoor geldt wel dat de betreffende artikelen in ongebruikte, onbeschadigde staat en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, voorzien van de originele fabrieksverpakking en voorzien van de bon door Royal Well retour dient te worden ontvangen.
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 7. De kosten en het risico voor de retourzending zijn voor rekening van de consument, tenzij anders overeengekomen wordt. Royal Well kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de retourzending.
 8. Royal Well behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien het artikel niet in oorspronkelijke staat retour wordt ontvangen. In voorkomend geval zal Royal Well altijd contact opnemen met de afnemer.
 9. Retourzendingen die ongefrankeerd worden geretourneerd, neemt Royal Well wel in ontvangst, maar de portokosten worden in mindering gebracht op het terug te ontvangen bedrag.
Terug naar inhoudsopgave

20. De prijs voor consument

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en indien van toepassing inclusief verzendkosten.
 2. Voor de producten waarvan de prijs inclusief BTW maar exclusief verzendkosten is zal worden vermeld hoe hoog deze verzendkosten zijn.
 3. Voor producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Royal Well geen invloed op heeft, kan Royal Well deze tegen variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Bij overschrijding van de levertijd heeft de consument geen recht op enige schadevergoeding.
 6. In geval van ontbinding conform lid 3 zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (zegge: dertig) dagen na ontbinding, terugbetalen.
Terug naar inhoudsopgave

21. Garantie

 1. Bij Tuinkassen, Muurkassen, Tuinkamers en Priëlen wordt, bij schade welke ontstaan is onder normale weersomstandigheden en bij een correcte montage volgens de (fabrieks)instructies, 10 jaar garantie gegeven op onderdelen van de constructie waarbij de schade is ontstaan door productie- en/of constructiefouten. De garantie betreft alleen de onderdelen en niet de montage. Deze garantie komt te vervallen indien de kas niet geplaatst is op een fundering geadviseerd en/of geleverd door Royal Well.
 2. Op alle Cederhouten tuin- en muurkassen welke vrij zijn van grondcontact wordt 10 jaar garantie gegeven tegen houtrot.
 3. Op bewegende onderdelen (deurwielen, scharnieren etc.) van Tuinkassen, Muurkassen, Tuinkamers en Priëlen wordt een aflopende garantie van 1 jaar gegeven.
 4. Op de constructie van tunnelkassen, folietunnels, foliekassen, broeikassen en accessoires is een garantie van 2 jaar van toepassing.
 5. Op breuk van glas en/of polycarbonaat en rubberonderdelen wordt geen garantie gegeven.
 6. Op de UV bestendigheid van het tunnelfolie en schermgaas wordt 3 jaar aflopende garantie gegeven. Deze garantie is alleen van toepassing indien het folie of gaas juist is aangebracht. Loszittend gaas en folie kan als zeil werken en door de beweging bij harde wind tegen de spanten schuren. Dit kan de oorzaak zijn tot een vroegtijdige vervanging en valt hiermee buiten de garantie. Deze aflopende garantie is op basis van afschrijving. Voorbeeld: na 1 1/2 jaar vergoeden wij 50% op de aankoop van een nieuwe folie of gaas.
 7. Op montage uitgevoerd door Royal Well monteurs is geen garantie van toepassing. De klant wordt voor aanvang van de montage geïnformeerd over de montagevoorwaarden (zie punt 22). De monteur van Royal Well bouwt de kas op volgens de fabrieksinstructies en zorgt voor oplevering. De opdrachtgever ondertekend na montage de werkbon voor akkoord en geeft hiermee aan dat de kas volledig en naar tevredenheid is gemonteerd.
 8. Om in aanmerking te komen voor de garantieregelingen van Royal Well, geldt de voorwaarde dat er een geldig aankoopbewijs overlegt moet worden.
 9. Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen ondeskundig zijn behandeld c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften anderszins.
Terug naar inhoudsopgave

22. Montagevoorwaarden

 1. De montageopdracht wordt alleen aanvaard indien de bijpassende fundering door Royal Well is geleverd en/of vooraf is goedgekeurd.
 2. De ondergrond van de bouwlocatie dient vlak, stabiel en vast/ongeroerd (eventueel aangetrild) te zijn om mogelijke verzakkingen te voorkomen. Royal Well is niet aansprakelijk voor eventuele verzakkingen die zich naderhand aandienen. Ook dient de ondergrond voor de voor-en achtergevel waterpas te zijn. De ondergrond wordt voor aanvang van de montage beoordeeld door de monteur. Als de ondergrond niet aan de gestelde eisen voldoet, zal de monteur niet aanvangen met de werkzaamheden.
 3. De locatie dient te zijn ontdaan van obstakels zoals boomwortels, funderingsresten, stroomkabels, etc.
 4. De vrije ruimte rondom de kas dient ten alle tijden minimaal 50 (zegge: vijftig) cm te zijn. Deze ruimte is nodig voor het monteren en beglazen van de kas.
 5. Bij montage van een muurkas, dient de achterwand stabiel, vlak en haaks te zijn ten opzichte van de vloer of ondergrond. Als de beoogde achterwand niet aan de gestelde eisen voldoet, zal de monteur niet aanvangen met de werkzaamheden.
 6. Bij kassen langer dan 4 meter of breder dan 3 meter geldt dat er een dragende, vlakke en haakse verharding aanwezig moet zijn.
 7. Voor de komst van de monteur dient Royal Well een foto te ontvangen waaruit blijkt dat de bouwlocatie voldoet aan de gestelde eisen.
 8. De afstand tussen de losplaats en de bouwlocatie is maximaal 25 meter.
 9. De kasdelen dienen vanaf de losplaats eenvoudig verplaatst te kunnen worden naar de bouwlocatie.
 10. De bouwlocatie moet voor de monteurs van Royal Well goed bereikbaar zijn.
 11. Eventuele kosten voor parkeren en tol worden contant afgerekend met de monteur.
 12. Het leveren en storten van beton, bedoeld voor verankering, is niet in de prijs inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is.
 13. Het verpakkingsmateriaal blijft achter op de bouwlocatie en wordt dus niet retour genomen. De verpakkingen dienen ongeopend te zijn bij aanvang van de montage.
 14. Indien de (bestaande) fundering, bouwlocatie en/of losplaats niet voldoen aan de gestelde richtlijnen, zal de monteur niet aanvangen met zijn werkzaamheden. De kosten van het ontstane meerwerk - € 69,= incl. BTW per uur - zijn voor rekening van de klant, als deze besluit de extra werkzaamheden door de monteur van Royal Well te laten uitvoeren. Besluit de klant de locatie zelf op orde te willen brengen en de monteur kan niet aanvangen met de werkzaamheden, dan zullen er voorrijkosten worden berekend op basis van kilometers en reistijd. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.
 15. De overeengekomen montageprijs is exclusief montage van de eventueel meebestelde accessoires. Indien gewenst kan hierover vooraf een montageprijs worden afgesproken. De bevestiging van schermgaas en noppenfolie wordt niet door onze monteur uitgevoerd.
 16. Reclames met betrekking tot de geleverde montagediensten dienen voor vertrek van de monteur schriftelijk te worden genoteerd en ondertekend. De monteur heeft hiervoor een zgn. WERKBON ter beschikking. Reclames met betrekking tot de geleverde montage die achteraf worden gemeld, worden niet door Royal Well in behandeling genomen.
Terug naar inhoudsopgave